Spletna stran TMS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Sprejmi | Več o tem
ICYDK: Če slučajno še ne veš
Vsebinsko se projekt navezuje na izboljšanje razumevanja področja intelektualne lastnine, njene vrednosti in dvigovanja zavedanja o njenem pomenu in vplivu. Mlade osveščamo o intelektualni lastnini in skušamo vplivati na njihovo dojemanje, vrednotenje ter posledično ravnanje.
       
Informacije Dogodki Spletni vodnik Za šole in skupine Utrinki Zbirke Izdelki Kontakti Projekt ICYDK DOSTOPNOST
Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv in sedež javnega zavoda:

Tehniški muzej Slovenije

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

info@tms.si

 

Odgovorna uradna oseba:

Natalija Polenec, direktorica

 

Datum zadnje spremembe kataloga:

15. 3. 2017

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.tms.si

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu Tehniški muzej Slovenije in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 

2.a Podatki o delu in organizaciji TMS

 

Kratek opis delovnega področja:

Tehniški muzej Slovenije na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino s področja tehniške kulture, zgodovine znanosti in tehnike ter vplivov tehnike na razvoj človeka in narave. Svoje zbirke dopolnjuje na temelju zbiralne politike s poudarkom na dosežkih slovenskih raziskovalcev in tehnikov. Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi gozdarske, lesarske, ribiške, elektro, tekstilne, tiskarske, prometne zbirke, zbirke kmetijske mehanizacije in Slovenskega lovskega muzeja ter Muzeja pošte in telekomunikacij.

Zavod je ustanovila Vlada LR Slovenije z uredbo o ustanovitvi Tehniškega muzeja Slovenije (Uradni list LRS, št. 14 z dne 21. 3. 1951). Prve zbirke s področja gozdarstva, lesarstva in lovstva so bile za javnost odprte 25. 10. 1953. Zavodu je bil novembra 1985 priključen Muzej pošte in telekomunikacij na podlagi samoupravnega sporazuma. Leta 2003 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije, ki je do danes doživel dve dopolnitvi.

Poslanstvo

·      zbiranje, ohranjanje in razstavljanje eksponatov tehniške dediščine s poudarkom na proizvodih domačega znanja in tistih, ki so bistveno vplivali na življenje Slovencev, ali so kakorkoli značilni za slovenski prostor,

·      pregled nad stanjem premične tehniške dediščine na terenu in sodelovanje s sorodnimi ustanovami pri izvajanju te naloge,

·      širjenje tehniške kulture, popularizacija znanosti in tehnike in predstavljanje najnovejših razvojnih dosežkov doma in v svetu,

·      raziskovanje zgodovine znanosti in tehnike in predstavljanje novih dognanj javnosti,

·      promocija Slovenije preko predstavitve največjih dosežkov slovenskih raziskovalcev in tehnikov in prikazom najuspešnejših slovenskih industrijskih panog,

·      preučevanje in spremljanje vplivov tehnološkega razvoja na človeka in naravo in širjenje ekološke ozaveščenosti.

 

Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Za izvajanje dejavnosti muzeja so organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

 1. uprava,
 2. oddelki in dislocirane zbirke,
 3. splošne službe:
  a) računovodstvo z blagajno,
  b) trženje,
  c) raziskovalna dejavnost,
  č) INDOK dejavnost:  dokumentacija, fotodokumentacija, knjižničarstvo,
  d) pedagoško – andragoška dejavnost,
  e) restavratorsko – tehniška dejavnost,
  f) arhitekturno projektiranje in oblikovanje,
  g) gostinsko – prodajna dejavnost.

 

Upravo sestavljajo direktor in pomočnik direktorja. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati direktor, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti določa akt o ustanovitvi javnega zavoda.

Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij: za področje strokovnega dela, ali za področje programov za javnost, ali za področje poslovanja.

O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej in sicer glede na možnosti, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.

Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.

Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.

V Tehniškem muzeju Slovenije so sledeči oddelki:

 1. strojni,
 2. elektro,
 3. prometni,
 4. gradbeni,
 5. metalurški,
 6. tekstilni,
 7. oddelek kmetijske mehanizacije,
 8. gozdarski,
 9. lesarski,
 10. lovski,
 11. ribiški,
 12. poštni in telekomunikacijski,
 13. astronomski,
 14. geodetski,
 15. gasilski.

Vsak oddelek vodi kustos – vodja oddelka, ki je lahko zadolžen za vodenje največ dveh oddelkov sorodne strokovne tematike.

 

Posamezne najnujnejše naloge v oddelkih, v katerih še ni nastavljen kustos, lahko poveri direktor začasno drugemu kustosu.

 

V Tehniškem muzeju Slovenije so sledeče dislocirane zbirke:

 1. usnjarska (Bohinjska Bistrica),
 2. grafična (Bogenšperk),
 3. lovska (Bogenšperk),
 4. ogledni depo (Soteska).

 

Za usnjarsko zbirko je zadolžen kustos – vodja tekstilnega oddelka, za grafično kustos – vodja geodetskega oddelka, za lovsko kustos – vodja lovskega oddelka, za planetarij pa kustos – vodja astronomskega oddelka.

 

Splošne službe izvajajo dejavnosti v interesu celotnega javnega zavoda in so neposredno podrejene direktorju oziroma pomočniku direktorja.

 

Računovodstvo z blagajno opravlja vse naloge s področja načrtovanja, svetovanja in izvajanja finančne politike javnega zavoda.

 

Dejavnost trženja je načrtovanje in izvajanje vseh oblik kulturnega marketinga. Dokler delovno mesto ni zasedeno, je zadolžen za izvajanje nalog s področja trženja direktor.

 

Raziskovalna dejavnost muzeja se načrtuje v letnih in srednjeročnih programih dela. Nosilci raziskovalnih nalog so kustosi s statusom raziskovalca, kustosi z doktoratom znanosti in muzejski svetniki.

 

INDOK dejavnost je organizirana v dokumentacijski, fotodokumentacijski ter knjižničarski dejavnosti.

Do zasedbe delovnih mest kustosa dokumentalista in bibliotekarja opravlja posamezne manj zahtevne naloge obeh delovnih mest višji muzejski sodelavec – dokumentalist.

 

Pedagoško – andragoška dejavnost predvideva načrtovanje in izvajanje vseh nalog s področja muzejske pedagogike, stikov z javnostjo in vodenja obiskovalcev po muzejskih zbirkah. Vključuje spremljanje odzivnosti vseh ukrepov pri muzejski publiki. Izvajajo jo kustos pedagog in vodniki.

 

Restavratorsko – tehniška dejavnost predvideva:

1.      restavratorske, konzervatorske in preparatorske posege na eksponatih v:
- restavratorski delavnici,
- avtomehanični delavnici,
- delavnici kmetijskih strojev in orodij,
- mizarski delavnici,
- ključavničarski delavnici,
- elektro delavnici,

2.      nadzor in manj zahtevna popravila na in v muzejskih objektih, napravah, opremi in instalacijah,

3.      nadzor nad energetskim objektom, voznim parkom, alarmnim sistemom, skladiščem in orodjem,

4.      čiščenje notranjosti in zunanjosti muzejskega kompleksa.

Koordinacijo del in dogovor z direktorjem vodi kustos – restavrator ob pomoči delovodje.

 

 

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

Urša Vodopivec, organizatorka službe za stike z javnostmi in promocije, tel.: +386 1 25 15 400; e-pošta: info@tms.si.

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja muzeja

 

Zakonske in druge podlage za delovanje:

1.      Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
(Uradni list RS, št. 
60/2003, 119/2007, 8/2009)

2.      Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZFO-1, Odl.US: U-I-35/04-11 in 53/2007)

3.      Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008)

4.      Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)

5.      Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)

6.      Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A)

7.      Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06)

8.      Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26)

9.      Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) (Uradni list RS, št. 108/2009)

 

 

Interni predpisi:

1.      Pravilnik o računovodstvu

2.      Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Tehniškem muzeju Slovenije

3.      Poslovnik o delu Sveta Tehniškega muzeja Slovenije

4.      Poslovnik o delu Strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije

5.      Kolektivna pogodba

6.      Izjava o varnosti z oceno tveganja

7.      Požarni red

 

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Seznam / povezave z dokumenti:

Strateški načrt Tehniškega muzeja Slovenije za obdobje 2015-2019

Poslanstvo in zbiralna politika Tehniškega muzeja Slovenije

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2008

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2009

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2010

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2011

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2012

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2013

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2014

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2015

Letno poročilo Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2016

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2008

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2009

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2010

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2011

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2012

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2013

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2014

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2015

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2016

Program Tehniškega muzeja Slovenije za leto 2017

 
2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov  
Sklopi informacij / povezave na strani: 1.      Javna naročila
2.      Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
 
 
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:

Vse informacije so dosegljive na spletni strani Tehniškega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja. 
Pristojna oseba: Urša Vodopivec, organizatorka službe za stike z javnostmi in promocijo, tel.: +386 1 25 15 400; e-pošta: info@tms.si

 
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
         

 

 

Tehniški muzej Slovenije

direktorica

Natalija Polenec

    Števec obiskov spletne strani strani TMS - danes: 28184 / ta mesec: 475764 / skupaj: 19974464
Avtorske pravice © 2018 Tehniški muzej Slovenije. Vse pravice pridržane.
Oblikovanje in izdelava spletne strani: www.kamerad.net

 

Vprašaj nas     
Dogodki v RSS     
TMS na Facebooku    
Prijavi se na e-novice    
e-pošta:
ime:
tip novic: tedenske novice
mesečne novice
obvestila za šole