KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA2020-10-01T11:05:15+02:00

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda: Tehniški muzej Slovenije

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

info@tms.si

Odgovorna uradna oseba: dr. Barbara Juršič
Datum zadnje spremembe kataloga: 13. 3. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.tms.si

2. Splošni podatki o javnem zavodu Tehniški muzej Slovenije in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o delu in organizaciji TMS

Kratek opis delovnega področja: Tehniški muzej Slovenije na temelju poslanstva ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino s področja tehniške kulture, zgodovine znanosti in tehnike ter vplivov tehnike na razvoj človeka in narave. Svoje zbirke dopolnjuje na temelju zbiralne politike s poudarkom na dosežkih slovenskih raziskovalcev in tehnikov. Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi gozdarske, lesarske, ribiške, elektro, tekstilne, tiskarske, prometne zbirke, zbirke kmetijske mehanizacije in Slovenskega lovskega muzeja ter Muzeja pošte in telekomunikacij.

Zavod je ustanovila Vlada LR Slovenije z uredbo o ustanovitvi Tehniškega muzeja Slovenije (Uradni list LRS, št. 14 z dne 21. 3. 1951). Prve zbirke s področja gozdarstva, lesarstva in lovstva so bile za javnost odprte 25. 10. 1953. Zavodu je bil novembra 1985 priključen Muzej pošte in telekomunikacij na podlagi samoupravnega sporazuma. Leta 2003 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije, ki je do danes doživel tri dopolnitve.

Poslanstvo

·      zbiranje, ohranjanje in razstavljanje eksponatov tehniške dediščine s poudarkom na proizvodih domačega znanja in tistih, ki so bistveno vplivali na življenje Slovencev, ali so kakorkoli značilni za slovenski prostor,

·      pregled nad stanjem premične tehniške dediščine na terenu in sodelovanje s sorodnimi ustanovami pri izvajanju te naloge,

·      širjenje tehniške kulture, popularizacija znanosti in tehnike in predstavljanje najnovejših razvojnih dosežkov doma in v svetu,

·      raziskovanje zgodovine znanosti in tehnike in predstavljanje novih dognanj javnosti,

·      promocija Slovenije preko predstavitve največjih dosežkov slovenskih raziskovalcev in tehnikov in prikazom najuspešnejših slovenskih industrijskih panog,

·      preučevanje in spremljanje vplivov tehnološkega razvoja na človeka in naravo in širjenje ekološke ozaveščenosti.

Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Za izvajanje dejavnosti muzeja so organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

1. uprava,
2. strokovne službe,
3. programi in storitve za javnost,
4. tehnične službe.

Tehniški muzej Slovenije upravlja z muzejskim kompleksom v Bistri, kjer so muzejski prostori in delavnice, in s Polhograjsko graščino, kjer je Muzej pošte in telekomunikacij.

Muzej ima tudi dislocirane zbirke:

1. usnjarska (Bohinjska Bistrica),
2. grafična (Bogenšperk),
3. geodetska (Bogenšperk),
4. Valvasorjev pogled v naravo (Bogenšperk),
5. ogledni depo – prometna zbirka (Soteska),
6. ogledni depo (Pivka)*,
7. depo na Ptuju.
*Ko bo objekt prevzet s strani upravljalca (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Upravo sestavljajo: tajništvo in kadrovska služba ter računovodska služba z blagajnami.

Tehnične službe sestavljajo služba za informatiko, razstavna služba, vzdrževanje ter nabavna in skladiščna služba.

Programe za javnost sestavljajo pedagoško – andragoška služba, muzejski vodniki, demonstratorji in čuvaji ter stiki z javnostjo in promocijo.

Strokovne službe sestavljajo kustodiati, dokumentacijska služba, konservatorsko – restavratorska služba, knjižnica, depojska služba in arhiv.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Urša Vodopivec, organizatorka službe za stike z javnostmi in promocije, tel.: +386 1 25 15 400; e-pošta: info@tms.si.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja muzeja

 

Zakonske in druge podlage za delovanje: Pravno podlago za delovanje Tehniškega muzeja Slovenije dajejo ustanovitveni akt iz leta 2003 (ULRS 60/03 ) ter sklepi o spremembah in dopolnitvah:
• Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (ULRS 78/14)
• Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (ULRS, 119/07).
• Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije (ULRS, 8/09).
V Nacionalnem programu za kulturo so zastavljeni najpomembnejši cilji na vseh področjih kulture.
Ob koncu leta 2002 je bil sprejet nov Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ULRS 77//07), ki pomeni krovni zakon za vso dejavnost s področja kulture. Zakon opredeljuje javni interes za kulturo, njegove izvajalce, financiranje in osnovne organizacijske oblike javnih zavodov. Bistvene novosti glede na prejšnjo ureditev so v načinu financiranja (javni pozivi in javni razpisi), možnost sklepanja večletnih pogodb, razmejitev pristojnosti z lokalnimi skupnostmi in večja fleksibilnost pri sklepanju delovnih razmerij.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino ter odgovornost zanjo. Določa naloge javne službe na področju varstva dediščine in izvajalce. Muzeji so opredeljeni kot nosilci javne službe za področje varstva premične dediščine. Zakon natančno določa, katere zadolžitve sodijo v okvir javne službe in muzeje razdeli na državne ter pooblaščene, kjer so ustanovitelji lokalne skupnosti.
Ostali zakoni, ki urejajo delovanje muzejev:
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94, 2/96, 106/00 in 56/02
• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1)
Interni predpisi: 1.      Pravilnik o računovodstvu

2.      Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Tehniškem muzeju Slovenije

3.      Poslovnik o delu Sveta Tehniškega muzeja Slovenije

4.      Poslovnik o delu Strokovnega sveta Tehniškega muzeja Slovenije

5.      Kolektivna pogodba

6.      Izjava o varnosti z oceno tveganja

7.      Požarni red

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij / povezave na strani: 1.      Javna naročila
2.      Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:

Vse informacije so dosegljive na spletni strani Tehniškega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.
Pristojna oseba: Urša Vodopivec, organizatorka službe za stike z javnostmi in promocijo, tel.: +386 1 25 15 400; e-pošta: info@tms.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Tehniški muzej Slovenije

Direktorica

dr. Barbara Juršič