DRSALKE, MOŠKE, YASSA, UMETNOSTNO DRSANJE

Inventarna številka: 800:LJU;0004940

Drsalke, moške, umetnostno drsanje Jeklo: MACHINSCHUTZ - TUV, RHEIMLAND, KOLN, GERMANY, TYP 165, 28 cm, SPEZIALSTAHL 54-58 ROCKWELL


Čas uporabe: 1975-2000

Izvor: SLOVENIJA

Mere: a = 32 cm; b = 9 cm; v = 28 cm