O predstavitvi izbranih razglednic iz dokumentacije Tehniškega muzeja Slovenije slepim in slabovidnim2020-02-18T11:36:53+02:00

TEHNIŠKA DEDIŠČINA NA RAZGLEDNICAH – predstavitev izbranih razglednic iz dokumentacije Tehniškega muzeja Slovenije slepim in slabovidnim

V skladu s cilji evropske in nacionalne kulturne politike, ki so usmerjeni v zagotavljanje najširše dostopnosti kulturne dediščine, Tehniški muzej Slovenije veliko pozornosti posveča povečanju dostopnosti muzejskih vsebin osebam iz ranljivih skupin1, med njimi tudi slepim in slabovidnim. Organizirana so vodstva po muzejskih zbirkah, prilagojena ljudem z okvarami vida, ki so ob Dnevu bele palice brezplačna. Med vodenjem se lahko slepi in slabovidni obiskovalci določenih predmetov z rokavicami tudi dotikajo in preko dotika spoznavajo našo tehniško dediščino. Tudi pedagoško-andragoške delavnice po potrebi prilagodimo slepim in slabovidnim. Prav tako smo poskrbeli za prilagoditev spletne strani muzeja tako, da smo pripravili tekstovno verzijo, ki olajša slabovidnim branje na spletni strani.

Tehniški muzej Slovenije sodeluje v projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki je namenjen tudi predstavitvi kulturne dediščine slepim in slabovidnim. Zaposleni v projektu so k sodelovanju pritegnili mnoge strokovnjake, med drugim tiflopedagoginjo dr. Aksinjo Kermauner ter mag. akad. slik. Katjo Sudec in Katrin Modic iz Zavoda Ustvarjalna Pisarna SOdelujem. Pri tem so se seznanili z novimi metodami in načini predstavljanja kulturne dediščine slepim in slabovidnim osebam. Mednje spadajo tipne slikanice oz. tipanke, modeli za ponazoritev razdalj ali barv ter performativna vodstva po razstavah in tehnični opisi razstavnih del. Tehnični opis predstavlja eno izmed temeljnih prilagoditev, s katero se zagotavlja dostopnost vizualnih podob slepim in slabovidnim. Tehnični opis je preoblikovanje vizualne podobe v tekstovni zapis. Metodologijo priprave tehničnih opisov je razvila akad. slik. Katja Sudec, skupaj z mag. akad. slik. Karmen Bajec, Ano Krepel-Velimirović in Katrin Modic. Strokovno podporo pri razvoju metodologije tehničnih opisov je nudil tudi dddr. Evgen Bavčar.

Po zgledu prilagoditev, ki jih uporabljajo na performativnih vodstvih, smo se v Tehniškem muzeju Slovenije odločili, da metodo tehničnih opisov uporabimo pri predstavitvi dela zbirke razglednic iz lastne dokumentacije. Pripravili smo izbor dvanajstih razglednic iz sedmih tematskih skupin: Grad Bistra, elektrarne, tekstilstvo, gozdarstvo, kmetijstvo, promet, Ljubljana. Pri Zavodu Ustvarjalna Pisarna SOdelujem smo naročili pripravo tehničnih opisov teh razglednic. Slepi in slabovidni lahko tako ob poslušanju opisov zaznajo in občutijo vsebino razglednice.

Predstavitev vsake razglednice je razdeljena na štiri dele, ki si sledijo po vrsti:

•    OSNOVNI PODATKI O RAZGLEDNICI;
•    FOTOGRAFIJA SPREDNJE STRANI RAZGLEDNICE;
•    TEHNIČNI OPIS SPREDNJE STRANI RAZGLEDNICE;
•    ZGODOVINA UPODOBLJENEGA PREDMETA TEHNIŠKE DEDIŠČINE ALI POSTOPKA.

Naš namen je, da prilagojena predstavitev izbranih razglednic pritegne zanimanje slepih in slabovidnih za našo tehniško dediščino in jih spodbudi k nadaljnjim obiskom našega muzeja. Po drugi strani naj pripomore tudi k večji zavesti videčih o težavah, s katerimi se soočajo slepe in slabovidne osebe. Hkrati nam metoda tehničnih opisov predstavlja model za nadaljnje prilagoditve slepim in slabovidnim osebam.

Pripravili smo sedem vsebinskih sklopov s tehničnimi opisi razglednic:

**

POVEZAVE:

Zbirka razglednic iz dokumentacije Tehniškega muzeja Slovenije

 

1Med ranljive skupine spadajo osebe z različnimi oblikami invalidnosti (gibalno in senzorno ovirane), pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, pripadniki romske skupnosti, pripadniki drugih etničnih skupnosti, še zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije ter priseljenci, težko zaposljivi mladi diplomanti – iskalci prve zaposlitve in brezposelni, ki so starejši od 55 let.

 

Tehniški muzej Slovenije sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, katerega vodja je Slovenski etnografski muzej.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.